Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου nanosfireworks.gr, οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων του άνω ιστοτόπου, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και σε περίπτωση διαφωνίας του με αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση του ανωτέρω ιστοτόπου.

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη κατανόηση ή τη λάθος μετάφραση ή μεταφορά με οποιονδήποτε τρόπο των ακόλουθων όρων χρήσης.

Όλες οι δυνατότητες των υπηρεσιών που παρέχονται από τον παρόντα ιστότοπο αποτελούν εναλλακτική μέθοδο χρήσης τους και παροχής τους ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και όχι αποκλειστική μέθοδο και ως εκ τούτου δεν αποκλείουν κανέναν χρήστη/επισκέπτη από την δυνατότητα χρησιμοποίησης των υπηρεσιών αυτών είτε δια ζώσης είτε μέσω άλλων διαδικασιών επικοινωνίας (αλληλογραφία, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ.).  

Κάνοντας χρήση του ιστότοπου nanosfireworks.gr τεκμαίρεται ότι έχετε λάβει πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη γνώση του συνόλου του περιεχομένου τους και του αντικειμένου τους, ότι  συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους στο σύνολό τους και ότι τους αποδέχεστε ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα.

 Οι κάτωθι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου nanosfireworks.gr.

Ι. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου nanosfireworks.gr, συμπεριλαμβανομένων -  ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά - κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. 

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

Κατατεθειμένα διακριτικά γνωρίσματα, σήματα, και επωνυμίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν κατοχυρωμένα διακριτικά γνωρίσματα και εμπορικά σήματα και προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Οποιοδήποτε λογισμικό ή/και έγγραφα που διατίθενται για φόρτωση (downloading) από τον διακομιστή του ιστοτόπου nanosfireworks.gr, περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς, προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για προσωπική χρήση και αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της επιχείρησης. 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή σχετικής άδειας παραχώρησης χρήσης.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη χρήση αποτελεί μη νόμιμη και απαγορευμένη χρήση και ενδέχεται να επισύρει αυστηρές αστικές ή/και ποινικές κυρώσεις, οι δε παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν αστικών ή/και ποινικών κυρώσεων επιφέρει την άμεση διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση προς τούτο.

Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως παρέμβαση στο περιεχόμενο τον ανωτέρω εγγράφων.

Οποιοδήποτε άλλο προϊόν πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (διακριτικό γνώρισμα, σήμα, επωνυμία, λογισμικό κλπ) τρίτου το οποίο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του nanosfireworks.gr και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας  ανάγεται αποκλειστικά στη δική τους σφαίρα ευθύνης και επιρροής και ουδόλως αφορά την επιχείρηση και τον ιστότοπο nanosfireworks.gr.

ΙΙ. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/ χρήστης του nanosfireworks.gr, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. 

 Ο επισκέπτης/ χρήστης του nanosfireworks.gr συμφωνεί ότι: δεν θα παραβιάσει ή/και βλάψει κανέναν άλλο χρήστη των παρεχόμενων δια του παρόντος ιστοτόπου υπηρεσιών, δεν θα επεμβαίνει ή/και δεν θα διακόπτει τα δίκτυα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον ιστότοπο της επιχείρησης nanosfireworks.gr και θα συμμορφώνεται με όλους ανεξαιρέτως τους κανόνες, νόμους και διαδικασίες αυτών των δικτύων, δεν θα τροποποιεί τον πηγαίο κώδικα/αλγόριθμο του παρόντος ιστοτόπου της επιχείρησης, και ότι ο/οι διαχειριστές, μέλη, συνεργάτες, υπάλληλοι, οι λοιποί συνεργάτες και οι εν γένει η διοίκηση της επιχείρησης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή/και ηθική βλάβη που ενδεχόμενα προκύψει από τρίτα μέρη τα οποία χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της  nanosfireworks.gr.

Επιπλέον ο επισκέπτης/ χρήστης του nanosfireworks.gr οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω ιστότοπο nanosfireworks.gr από τον επισκέπτη/ χρήστη λόγω κακής, αθέμιτης και μη νόμιμης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. 

ΙΙ. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η επιχείρηση δια του παρόντος ιστοτόπου της δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε σχετικό έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οπουδήποτε είδους.

Δεν επιτρέπεται και αποτελεί μη νόμιμη χρήση καμία απολύτως επέμβαση λογισμικό ή/και έγγραφα που διατίθενται για φόρτωση (downloading) από τον διακομιστή του ιστοτόπου nanosfireworks.gr 

 Η επιχείρηση δια του ιστοτόπου της nanosfireworks.gr χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του να διέπονται από τη μέγιστη διαφάνεια, ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. 

Δεν δύναται, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, να προκύψει ευθύνη της επιχείρησης για οποιαδήποτε ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου ή από την τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. 

Είστε ελεύθεροι να ποιείτε χρήση του ιστοτόπου της επιχείρησης nanosfireworks.gr σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε εσάς. Ο ιστότοπος nanosfireworks.gr δεν ασκεί κανενός είδους διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε.

ΙΙΙ. Σύνδεσμοι (Links)

Ο ιστότοπος της επιχείρησης nanosfireworks.gr, παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή τη υπερσυνδέσμων (hyperlinks) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την εγκυρότητα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους χρήσης, διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης/ χρήστης των συνδεδεμένων ιστοτόπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

ΙV. Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Η επιχείρηση είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα ιστότοπο. Η εν λόγω πληροφόρηση δεν θα πωληθεί, μοιραστεί ή ενοικιαστεί προς τρίτα πρόσωπα.. Το nanosfireworks.gr συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες/ χρήστες του σε διάφορα σημεία του ιστότοπου. 

V. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την αναλυτική ενημέρωσή σας εν σχέσει με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της επιχείρησης υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, τα σχετικά δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Η συλλογή, διαχείριση, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την επιχείρηση υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου nanosfireworks.gr, υπόκειται στους όρους της προαναφερθείσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της παρούσας δήλωσης απορρήτου, και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) – ΓΚΠΔ ή GDPR:  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 και στον Ν. 4624/2019.

Ο επισκέπτης / χρήστης του nanosfireworks.gr δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του “Υποκειμένου των Δεδομένων” που απορρέουν από τις προαναφερθείσες ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις με υποβολή σχετικού αιτήματος στην επιχείρηση ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nanosfireworks.gr και όπως αυτά τα Δικαιώματα αναφέρονται ειδικότερα: Δικαίωμα  για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και δικαιώματος στην φορητότητα των προσωπικών δεδομένων του.

 Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, διαχειρίζονται, αποθηκεύονται και εν γένει υφίστανται επεξεργασία από τον ιστότοπο της επιχείρησης nanosfireworks.gr, και υπάγεται πλήρως στους όρους της «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (Παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ).

 Επίσης, το nanosfireworks.gr δεν ευθύνεται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το nanosfireworks.gr.

 VI. Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log Files)

Το nanosfireworks.gr χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου. Οι IP διευθύνσεις σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ χρήστη του nanosfireworks.gr

VΙI. Ασφάλεια

O ιστότοπος της επιχείρησης nanosfireworks.grλαμβάνει κάθε αναγκαίο και κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/ χρηστών του. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλει ο επισκέπτης/ χρήστης μέσω του nanosfireworks.gr προστατεύονται συγχρόνως online και offline.

VΙI Γνωστοποίηση Αλλαγών

Το  nanosfireworks.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και επικαιροποίησης των παρόντων όρων χρήσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης των επικαιροποιημένων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα μας. 

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, το nanosfireworks.gr θα ενημερώνει τους επισκέπτες/ χρήστες του με ανακοινώσεις μέσω του ιστότοπου. Επίσης μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να σας υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις των παρόντων όρων χρήσης, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά, για να ενημερώνεσθε για τους τρέχοντες και ισχύοντες όρους χρήσης. 

 Για την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πατήστε εδώ.

SITEMAP